facebooktwittermail

”Länsstyrelsen säger att vägen strider mot landskapsbildskyddet”

Om du bygga eller göra en förändring inom ett landskapsbildsskydd finns det en del saker att ha koll på. Tillstånd kan krävas för åtgärder som annars inte är bygglovspliktiga, konstaterar ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.

Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på platsen, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.
Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på platsen, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt. FOTO: MOSTPHOTOS/ATL

Lisa, Lisa, denna fråga får bli med för snar publicering, för jag har bara tre veckor på mig att svara. Jag har byggt mig en liten väg, och länsstyrelsen säger nu att den kan strida mot ett landskapsbildsskydd. Berätta mer, och hur klarar jag nu ut detta?

/B

Hej B, och tack för din fråga! Bäst hjälp i pågående ärenden får du om du anlitar en jurist som utifrån dina omständigheter kan råda dig på bästa sätt. Men kanske kan jag hjälpa dig en bit på vägen om vägen.

Landskapsbildsskydd är ett miljörättsligt skydd av ett område, som infördes genom naturvårdslagen. Naturvårdslagen upphävdes 1997 och ersattes då av bestämmelserna i den lag som nu gäller, miljöbalken. Syftet med skyddet var att skydda stora områden från större förändring. För varje sådant område finns ett särskilt beslut från länsstyrelsen med tillhörande föreskrifter som är avsedda att skydda de synliga värdena i landskapet. Man kan inte i dag med stöd av miljöbalken besluta om nya landskapsbildsskydd. Sådana beslut om landskapsbildsskydd som fattades innan miljöbalken började gälla, gäller dock fortfarande i dag till dess att de upphävs av länsstyrelsen.

Den som vill göra en åtgärd inom ett landskapsbildsskydd som kan ha negativ effekt på upplevelsen eller förståelsen av landskapet måste ansöka om tillstånd till detta hos länsstyrelsen. Förutom anläggande av väg, som i ditt fall B, kan exempelvis föreskrifternas förbud också omfatta nybyggnation, dragning av luftledning, trädfällning, schaktning eller fyllning. Även åtgärder som inte är bygglovspliktiga, som exempelvis att bygga en friggebod, kan kräva tillstånd.

För att klara ut detta behöver du alltså skicka in en ansökan till länsstyrelsen om tillstånd till din väg. Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på platsen. För att med framgång kunna argumentera för att du ska få tillstånd bör du inhämta beslutet med föreskrifter för just ditt skydd. Detta kan du beställa via din länsstyrelse.

För den som driver ett jord- eller skogsbruk kan exempelvis vissa åtgärder vara undantagna från tillståndskravet, men åtgärden kan i stället kräva samråd med till exempel Skogsstyrelsen. I föreskrifterna kan du läsa om anläggande av väg är en otillåten åtgärd, och i bästa fall vilket syfte det finns med skyddet på platsen. Kanske strider din väg inte alls med syftet med skyddet, eller kanske får den en mycket begränsad inverkan på landskapsbilden? I sådana fall kan du framhålla, och utveckla, det. I annat fall kan du kanske tänka dig att anpassa din väg något för att den bättre ska stämma överens med landskapet? Skriv i så fall det i din ansökan.

För att summera: Landskapsbildsskydd är ett områdesskydd. En åtgärd som kan påverka den synbara upplevelsen i ett skyddat landskap kräver tillstånd av länsstyrelsen. Ett bra underlag till din ansökan om tillstånd får du om du beställer beslutet med föreskrifter för ditt landskapsbildsskydd från länsstyrelsen. Framgång når du lättast om du kan bevisa att din bilväg inte alls kräver tillstånd, att den inte strider mot syftet med skyddet, eller endast får en mycket begränsad inverkan på landskapet.

Önskar dig lycka till B.

/L