facebooktwittermail d

Betesskadorna minskar i Svealand och Gävleborg

Betesskadorna minskar på många håll i Svealand och Gävleborgs län. Men i Värmland ökar älgstammen. Det visar årets älgbetesinventering.

FOTO: LENNART KRISTIANSSON

Årets resultat i inventeringen av älgskador visar på en förbättring jämfört med resultatet 2019. Men målet om maximalt fem procent årliga betesskador har bara uppnått i några av de inventerade områdena.

”Det är tydligt att skadorna det senaste året har minskat i regionen. Mycket talar för att minskningen är ett resultat av ett ihärdigt och målinriktat arbete från inblandade parter”, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

För att komma tillrätta med de höga viltskadorna har älgstammen reglerats. Samtidigt bidrar markägare med att föryngra skogen med tall på lämplig mark.

”En mild vinter kan bidra till att skadorna minskar under ett enskilt år men det finns andra tydliga förändringar i skogen som man inte kan bortse ifrån. Att älgstammen minskar är tydligt och det har en stor inverkan på betesskadornas utveckling. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen så att målet kan nås i fler områden”, säger Christer Kalén.

Orosmoln i Värmland

I Värmland växer orosmolnen, skadorna ligger kvar på en för hög nivå. Avskjutningen har minskat kraftigt under lång tid och enligt statistiken verkar älgstammen nu öka snabbt i flera av de inventerade områdena. Betesskadorna i skogen minskar därför inte i dessa områden.

”Ökningen av älgstammen i Värmland behöver stoppas och i stället inriktas på att, totalt sett, minska antalet älgar och andra hjortdjur. Samtidigt behövs en ökad föryngring av tall”, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.

Endast i tre av sju inventerade områden i Gävleborg klarar att hålla målet om att maximalt fem procent av ungtallarna ska ha betesskador, visar resultatet från årets inventering.

Älgbetesinventeringen

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av hjortdjur (främst älg, hjort och rådjur).

Inventeringen görs i samarbete med flera andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges cirka 140 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på våren. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

En samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.