facebooktwittermail

Betesskador för 7,2 miljarder

Årets älgbetesinventering, Äbin, visar inte på någon minskning av betesskadorna. Tvärtom faktiskt – och produktionsbortfallet uppskattas till motsvarande drygt 7 procent av en årsavverkning.

Betesskadorna ökar och inget län når målet. Skogsstyrelsen uppskattar kostnaderna för produktionsbortfallet till 7,2 miljarder kronor per år.
Betesskadorna ökar och inget län når målet. Skogsstyrelsen uppskattar kostnaderna för produktionsbortfallet till 7,2 miljarder kronor per år. FOTO: SKOGSTYRELSE/HELENA DELBORN

Skogsstyrelsen har nu genomfört årets älgbetesinventering över hela landet och resultatet är nedslående. På Gotland finns inga älgar men inte något av landets övriga 20 län klarar målet för färska betesskador, som är satt till maximalt 5 procent.

I Götaland ligger skadorna för de flesta län i stället tre gånger så högt, med ett snitt på 16,2 procent färska skador på ungtallar. Värst är det i Halland med 20,3 procent färska skador. I Svealand ligger andelen färska skador från vilt på 12 procent i genomsnitt, och i de fyra nordligaste länen är det drygt 12 procent.

Jämfört med i fjol ökar dessutom skadorna i 14 av 20 län.

Älgförvaltning

”Det är nu sju år sedan den nya älgförvaltningen infördes där både skogsägare och jägare har delat ansvar. Det finns fortfarande ingen tydlig trend som visar att vi rör oss mot målen. Insikten om bristerna måste nu landa ordentligt hos alla inblandade aktörer. De träd som utgör det naturliga fodret för älgen i våra skogar behöver en återhämtning samtidigt som skogsägarnas tro på att det går att föryngra med tall utan omfattande betesskador behöver stärkas”, säger Matts Rolander, viltsamordnare vid Skogsstyrelsens Region Mitt, i ett pressmeddelande.

Dyrt

Förutom att betesskadorna påverkar trädslagsfördelningen genom att andelen tall minskar så är de också en kostsam historia. Enligt beräkningar från Skogstyrelsen orsakar hjortdjurens bete i skogen ett årligt produktionsbortfall på 6,4 miljoner kubikmeter, motsvarande 7 procent av Sveriges årliga bruttoavverkning och betydligt mer än skadorna från både skogsbränder och granbarkborre.

Det kan också jämföras med den andel av skogsmarken som Skogsstyrelsen uppskattar håller nyckelbiotopskvalitet, vilket är cirka 4 procent.

Skogsstyrelsens uppskattar de samhällsekonomiska kostnaderna för betesskadorna till 7,2 miljarder kronor per år i form av minskad BNP för skogsbruket och skogsindustrin.