facebooktwittermail d

Ökande älgstam ger stora skogsskador

12 procent av tallarna i Svealand och Gävleborgs län skadas årligen av älg och andra hjortdjur, långt över målet på 5 procent.

Hjortdjur mumsar på tallarna i oförminskad skala i Svealand och Gävleborgs län. Skadornas värde uppskattas till miljardbelopp varje år, och betestrycket försvårar också en klimatanpassning av skogen.
Hjortdjur mumsar på tallarna i oförminskad skala i Svealand och Gävleborgs län. Skadornas värde uppskattas till miljardbelopp varje år, och betestrycket försvårar också en klimatanpassning av skogen. FOTO: CECILIA PERSSON

När årets Älgbetesinventering, Äbin, i Götaland redovisades för ett par veckor sen var det fortsatt dystra resultat. I genomsnitt fanns färska skador på 15 procent av tallarna, långt ifrån målet på 5 procent.

Nu redovisas resultaten för Svealand och Gävleborgs län, och läget är inte mycket bättre där. 12 procent av tallstammarna skadas årligen av älg och andra hjortdjur, samma höga nivå som tidigare år.

Ingen ljusning i sikte

”Skadorna är på en fortsatt hög nivå och ingen ljusning är i sikte vad gäller Svealand som helhet”, kommenterar Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Värst är läget i Värmland där nästan var femte tall, 18 procent, skadas varje år. Orsaken är enligt Skogsstyrelsen att älgstammen ökat väsentligt de senaste åren, och de ifrågasätter därför om älgförvaltningen verkligen fungerar.

”Här behöver markägare och jägare arbeta tillsammans för att förbättra situationen. Det innebär på många platser såväl en minskad älgstam som att mer tall planteras på rätt marker. Man behöver även ta mer hänsyn till förekomst av andra hjortdjur”, säger Matts Rolander, vilt-, och skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsens region Mitt.

Inte bara älg

Att det inte bara är älgen som står för skadorna syns på Gotland. Där finns ingen älg så Gotland har tidigare inte omfattats av Äbin. Men i år har Skogsstyrelsen för första gången inventerat även där. Resultaten visar att 12 procent av tallarna skadas årligen, främst av rådjur.

Men det finns också positiva exempel. I Örebro län minskar skadorna samtidigt som andelen tallföryngringar ökar. Även i Gävleborgs län går det åt rätt håll tack vare en minskad älgstam, och föryngring med tall gör att länet når målet för ståndortsanpassning.

Almunge älgförvaltningsområde i Uppsala län får en extra guldstjärna. Där är skadorna för andra året i rad under målnivån på 5 procent, och en förklaring är enligt Skogsstyrelsen en minskad älgstam.