facebooktwittermail d

”Bekämpa barkborrar i skyddad skog kräver särskild hänsyn”

Angreppen av granbarkborre är i dag den allvarligaste frågan för skogsbruket i södra och mellersta landet. Pengarna vi får från regeringen är bra och behövs för att ytter­ligare förstärka den satsning som nu görs i samarbete med skogsbruket för att begränsa skadorna.

Granbarkborren kan inte hanteras på samma sätt i produktionsskog och skyddad skog, skriver Johan Åberg, Skogsstyrelsen.
Granbarkborren kan inte hanteras på samma sätt i produktionsskog och skyddad skog, skriver Johan Åberg, Skogsstyrelsen. FOTO: TT/SHUTTERSTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag förstår att det kan upp­fattas som att vi kommer med dubbla budskap i den här kampen, men egentligen är det inte konstigt eftersom det gäller skogar med skilda förutsättningar. Här behöver man hålla två tankar i huvudet samtidigt:

1. I produktionsskogen är det mycket viktigt att få ut färskt angripna träd snabbt för att begränsa spridningen och rädda virkesvärdet i skogen. Det är den absolut effektivaste åtgärden.

2. I skyddad skog, som undantagits från avverkning för att bevara naturvärdena, kan det för naturvärdena i många fall vara bra med fler döda träd, eftersom död ved oftast gynnar mångfalden. Flera ovanliga arter är beroende av död ved i olika nedbrytningsfaser. I skyddade områden har granbarkborren också flera naturliga fiender.

Utifrån de här skilda förutsättningarna ska vi inte, och kan heller inte, hantera granbarkborren på samma sätt i de två olika skogarna. Det handlar inte minst om att lagstiftningen skiljer sig åt för att tillgodose två olika huvudsakliga syften, produktion respektive naturvård. I skyddade skogar innebär det enligt gällande lagstiftning att syftet med skyddet inte får äventyras av de åtgärder som utförs där.

Att i det här sammanhanget kalla den skyddade skogen för insektshärdar och uppfödning av granbarkborrar är en beskrivning jag vänder mig starkt emot. Den stora striden mot granbarkborren kommer inte att vara i den skyddade skogen utan i produktionsskogen.

I Götaland till exempel, där angreppen är som störst, återfinns bara några procent av de granar som är begärliga för granbarkborren i skyddade skogar. Resten i produktionsskogen. Därför blir angreppen i skyddade områden oerhört små jämfört med angreppen i produktionsskogen sett i ett landskapsperspektiv.

Visst kan angrepp i skyddade områden vara ett problem för den enskilde skogsägaren i det absoluta närområdet. Därför gör vi noggranna avvägningar innan åtgärder vidtas i varje enskilt område.

Detta gäller även handläggning av dispensansökningar. Detta eftersom dispens bara kan beviljas om det finns särskilda skäl och åtgärden inte riskerar syftet med det skyddade området. Helt enligt den ­lagstiftning vi har.

Dessutom gör vi tillsammans med länsstyrelserna insatser i skyddade områden som bidrar till att minska risken för ­angrepp. Skogsstyrelsen har ­sedan i våras beslutat att finansiera granbarkborrebekämpande åtgärder i skyddade områden motsvarande nästan 1 miljon kronor.

Debatten lär fortsätta om ytterligare insatser, mer pengar, ersättning och lagstiftning. Men utifrån de ekonomiska och juridiska ramar vi har i dag kommer Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket att fortsätta kampen mot granbarkborren, bland annat genom samarbetsprojektet Stoppa ­borrarna. Både i produktionsskogen och i den skyddade ­skogen.

Johan Åberg

Expert på områdesskydd, Skogsstyrelsen