facebooktwittermail d

Begränsad möjlighet att neka anställd föräldraledigt

Att neka en anställd föräldraledighet är svårt. Även om det är flera som vill ha ledigt samtidigt är möjligheten att neka mycket begränsad under förutsättning att den anställde uppfyller de villkor som gäller.

Lovisa Nellevad

Hej, vi har en anställd som vill vara föräldraledig på heltid. Han har redan varit föräldraledig tidigare under året och vi har flera anställda som kommer att vara föräldralediga under samma period. Om vi beviljar ledigheten kommer det medföra svårigheter i verksamheten. Hur mycket ledighet får den anställde ta ut och har vi rätt att neka? Mvh Anders

Hej Anders,

Föräldraledighetslagen ger rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är 18 månader, alternativt ledighet i 18 månader från tidpunkten den anställde fick barnet i sin vård om det rör sig om adoption. Efter 18 månader måste den anställde ta ut hel föräldrapenning från Försäkringskassan för att ha rätt till föräldraledighet. Det går i vissa fall att ta ut sparad föräldrapenning tills barnet fyller tolv år.

Om er anställde inte uppfyller de grundvillkor som gäller för den begärda ledigheten, exempelvis att barnet i fråga är äldre än 18 månader och den anställde inte har någon föräldrapenning kvar att ta ut, så kan föräldraledighet nekas på den grunden.

Ett villkor är att all föräldraledighet, utom vård av sjukt barn, ska anmälas minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. Ett annat villkor är att föräldraledigheten får delas upp på högst tre perioder under ett kalenderår. Avgörande för vad som avses med en period är inte antalet dagar utan hur den enskilda ansökan har formulerats. Om er anställde redan beviljats föräldraledighet under tre perioder under kalenderåret har ni ingen skyldighet att bevilja ytterligare föräldraledighet nu. I sådant fall får han vänta till nästa kalenderår.

Möjligheten att neka en anställd att ta ut föräldraledighet är i övrigt mycket begränsad. Att det finns flera som vill vara föräldralediga samtidigt utgör i sig inte grund till att neka ledighet. Den anställde ska dock, om det kan göras utan olägenhet för denne, lägga hel ledighet så att verksamheten kan fortgå utan påtaglig störning.

Med påtaglig störning avses inte varje störning av arbetsgivarens verksamhet eftersom varje frånvaro kan sägas utgöra en viss störning. I stället avses att det finns omständigheter i det enskilda fallet som gör att verksamheten hos arbetsgivaren på grund av den önskade ledigheten kommer att utsättas för stora påfrestningar. Det är endast i sådana fall där störningen är påtaglig som det kan krävas att den anställde förlägger ledigheten på annat sätt.

Den anställde har dock endast skyldighet att anpassa sin ledighet om det kan ske utan olägenhet för denne. Vad som utgör olägenhet är svårare att precisera eftersom det i sista hand blir individens egen uppfattning som avgör. Avvägningen mellan olägenhet för den anställde och påtaglig störning av arbetsgivarens verksamhet utgör emellertid ett uttryck för att en anställd som kan anpassa sig efter ett önskemål från arbetsgivarens sida bör göra det.

Enligt Föräldraledighetslagen ska en anställd som vill ta föräldraledigt samråda med arbetsgivaren om hur ledigheten ska tas ut och om andra frågor som rör ledigheten. Samrådet innebär inte att arbetsgivaren och den anställde måste komma överens om hur ledigheten ska tas ut, utan syftet med bestämmelsen är att betona värdet av ett samråd och möjligheten att hitta en lösning som passar både den anställdes och arbetsgivarens intressen.

Lovisa Nellevad

Jurist Gröna Arbetsgivare

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten