facebooktwittermail d

Lisa Kylenfelt: Avstånd mellan djur och bostad bedöms från fall till fall

En läsare är orolig över att hans planerade anläggning för bland annat slaktkyckling ska stoppas av grannarna. Men en ny dom ger viss vägledning skriver ATL:s juristexpert.

Hej ATL-Juristen! Jag har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för att hålla djur i form av slaktkyckling med mera. Grannarna klagar nu på doft och smittspridning, och säger att avståndet till deras hus och en befintlig anläggning är för kort. Vad gäller för avstånd mellan djur och bostad? Stig

Hej Stig, och tack för att du skriver! Juristspalten är otroligt nog inne på sitt sjätte år, och fortfarande kommer det nya frågor som vi inte vridit och vänt på förut, tack för det!

Den som ska bedriva en större verksamhet som din är skyldig att välja en plats som är lämplig med hänsyn till att syftet med verksamheten ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § miljöbalken). Man ska med andra ord välja en lämplig lokalisering för sin verksamhet. Verksamheten får inte riskera att orsaka skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön.

När man som verksamhetsinnehavare ska anlägga ny verksamhet, eller bygga ut befintlig verksamhet, i anslutning till privatbostäder så uppstår ofta oro för just det du påpekar: lukt, ökade transporter och kanske smitta, och inte sällan blir det tvist om saken.  

Mark- och miljööverdomstolen har nyligen i en vägledande dom prövat om tillstånd till en fjäderfäanläggning kunde ges i fall där det fanns fyra bostadshus inom 500 meter från den plats där anläggningen skulle uppföras, och där det närmaste bostadshuset låg cirka 300 meter därifrån. I det målet inhämtade domstolen ett yttrande från Folkhälsomyndigheten i fråga om risken för smitta till närboende. Folkhälsomyndig­heten framhöll att djurhållning i ett slutet system, som det som planerades i rättsfallet, innebar en betydligt lägre risk för spridning av smitta samt hälsoskadliga partiklar till och från omgivningen jämfört med ett öppet system eller utomhusgående djur. 

Mark- och miljööverdomstolen bedömde mot bakgrund av detta yttrande att risken för olägenheter för människors hälsa till följd av anläggningen inte utgjorde hinder mot att tillåta den. Vad gällde en fråga i målet om risk för smittspridning mellan den planerade fjäderfäanläggningen och en befintlig anläggning bedömde domstolen att den frågan huvudsakligen var en djurskyddsfråga som låg utanför ramen för vad Mark- och miljööverdomstolen skulle pröva i sitt tillståndsmål. 

Angående frågan du ställer om vad som utgör ett lämpligt avstånd mellan djurhållare, konstaterade domstolen att det inte är möjligt att uttala sig om. Det beror sannolikt på omständigheterna i just ditt fall men man kan ju hämta viss vägledning från detta rättsfall och andra liknande fall. Utifrån de omständigheter som hade framkommit i rättsfallet bedömde domstolen att fjäderfäanläggningen inte var olämpligt lokaliserad, och att den därför kunde tillåtas.

Om du inte vill vända dig till en advokat eller jurist i frågan så har Mark- och miljööverdomstolen en bra sökfunktion för sina vägledande rättsfall på sin hemsida

Lycka till, jag håller tummarna!

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Mål: M 7396-21 - Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten