facebooktwittermail d

Uppmuntra småskalig livsmedelsindustri

”Onödiga krav på bygglov ett hinder för expansion”, skriver Åke Karlsson, Riksdagskandidat för Landsbygdspartiet oberoende (LPo) på ATL Debatt.

FOTO: PRIVAT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör ett stort nummer av att Sverige nu har en livsmedelsstrategi som samtliga riksdagspartier står bakom. Dock har en dom i Mark- och Miljööverdomstolen (Dom 2017 03-03 mål nr p7812-16) lagt en död hand över utvecklingen av den småskaliga lokala livsmedelsförädlingen genom att ändra tolkningen av vad som ingår i begreppet ekonomibyggnad på jordbruksfastighet.

Historien börjar i Finspångs kommun där en lantbrukare avsåg att bygga ett slakteri för att slakta sina egna grisar (cika 90-100 slaktsvin per år). Han informerades om att vid slakt av gårdens egna djur behövdes inget bygglov från kommunen.

Detta har slagits fast vid flera prövningar av lagen från 1947 av vad som omfattas av begreppet ekonomibyggnader. Lantbrukaren byggde slakteriet som godkändes av Livsmedelsverket och verksamheten fungerade väl.

I stället för att glädjas åt att kommunen fått en ny företagare påfördes lantbrukaren en sanktionsavgift på 38 000 kronor för att ha genomfört ett så kallat svartbygge.

Kommunens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Östergötland som gav lantbrukaren rätt vilket innebar att sanktionsavgiften togs bort.

Där tycker man att historien kunnat sluta men icke. Kommunen drev frågan vidare upp till Mark- och Miljööverdomstolen som gav kommunen rätt. Domstolen betraktade verksamheten på gården som en "självständig förädlingsindustri”.

Det är anmärkningsvärt att tjänstemän på våra myndigheter kan omtolka lagen om ekonomibyggnader på sådant sätt att det inte längre är tillåtet att förädla gårdens egen produktion i lokaler utan bygglov.

Detta kommer att utgöra ett stort hinder för utvecklingen av småskalig lokal livsmedelsförädling då kostnader för bygglov, byggansvarig med mera avskräcker. Det finns ett stort behov av en kraftig ökning av Sveriges självförsörjningsgrad av baslivsmedel. Då är det inte ökade kostnader och mer byråkrati företagarna behöver.

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) vill främja en småskalig lokal livsmedelsproduktion i hela landet vilket innebär att vi bland annat vill stödja klövdjurens återkomst till i Norrlands inland. Vi ser fäbodbruket med tillvaratagandet av utmarksbetet som en resurs.

LPo kräver att lokaler avsedda för förädling av gårdens egen produktion återigen blir bygglovsbefriade. Tillsynen i förädlingsledet ska vara avgiftsfri. Företagen ska ha en skattefrihet upp till 150 000 kronor per år. De två senare kraven är uppfyllda i flera andra EU-länder.

Åke Karlsson

Riksdagskandidat Landsbygdspartiet oberoende (LPo)