facebooktwittermail d

Artskyddsreglerna kan stoppa ridhusbygget

Efter beslut från EU-domstolen kommer de svenska artskyddsreglerna att ses över. Redan står det dock klart att artskyddsfrågorna kommer att få mycket större betydelse vid exempelvis bostadsbyggande – eller vid uppförandet av ett ridhus, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt. 

Bild på Lisa Kylenfelt med texten: ATL, experten svarar.

Hej juristspalten! Jag är en företagare som ska bygga ridhus utanför detaljplan. Ridhuset kräver enligt kommunen av olika anledningar bygglov och går inte under jordbruksundantaget. Nu har en granne yttrat sig över förhandsbeskedet som jag sökt och sagt att bygget kan strida mot artskyddsreglerna eftersom det finns vattensalamander på platsen. Vad gäller då?

Kent

Hej Kent och tack för en högaktuell fråga! 

Artskydd är de lagar och åtgärder som samhället har beslutat om för att skydda och gynna arter som på något sätt kan hotas av människans verksamheter. För att följa EU-direktiv om skydd av arter antog vi i Sverige år 2008 artskyddsförordningen, med syfte att bevara vilda växter och djur. 

Längre argumenterades, i den allmänna debatten som följde, att Sverige hade överimplementerat förordningen och att den svenska förordningen gick betydligt längre än vad EU-direktiven krävde. Men under 2021 meddelade EU-domstolen att de underkände Sveriges tillämpning av artskyddet, eftersom den inte i tillräcklig grad skyddade vissa arter. Samtidigt fick vi genom domen bekräftat att vi även delvis hade infört strängare regler än vad som krävdes. 

Domen har bidragit till att de svenska artskyddsreglerna ses över. För tillfället ligger det på förslag att reglerna ska ändras, men något beslut om saken har ännu inte fattats. Redan nu står det dock klart att artskyddsfrågorna kommer att få mycket större betydelse vid alla former av markexploatering som riskerar att påverka individer eller populationer av fågel- eller djurarter, som exempelvis vid bostadsbyggande.

I ärenden om förhandsbesked som ditt, Kent, prövas om markområden används för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Vid prövningen ska man bland annat beakta att markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. 

Såväl större som mindre vattensalamander är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Den större vattensalamandern omfattas av ett särskilt skydd som bland annat innebär att det är förbjudet att skada eller förstöra dess fortplantningsområden eller viloplatser. Om platsen som du vill bebygga är ett sådant fortplantningsområde eller en sådan viloplats kan platsen bedömas vara olämplig och ansökan om förhandsbesked avslås. 

I ett nyligen avgjort mål i Mark- och miljööverdomstolen räckte det att den som invände mot förhandsbeskedet hade gett in fotografier av större vattensalamander från närområdet för att domstolen skulle konstatera att det då var upp till den som sökte förhandsbeskedet att bevisa att platsen inte var ett sådant fortplantningsområde eller en sådan viloplats som avses i artskyddsförordningen. Eftersom sökanden inte hade lämnat in något sådant underlag så avslogs ansökan. 

Om frågan är uppe på tapeten gör du därför bäst i att presentera ett gediget underlag i fråga om förekomsten av skyddade arter på platsen, eller överväga en omlokalisering.  

Håller tummarna för dig Kent!

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten

Skogsstyrelsen skärper artskyddet

Nya råd ska hjälpa skogsägare att göra rätt vid avverkning

Staten överklagar om ersättning för artskydd