facebooktwittermail d

Artskyddet kan påverka möjligheten att arrangera tävlingar på din mark

Den som vill arrangera till exempel en orienteringstävling på sin mark kan behöva ansöka om tillstånd eller dispens. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt guidar bland regelverken.

Vad gäller om man upplåter mark för ett arrangemang, i det här fallet orienteringstävlingar med hundratals deltagare? Är jag som markägare skyldig att se till att inget djurliv störs med tanke på artskydd?

/Leif

Hej Leif! Tack för att du läser spalten och tack för en intressant fråga! Artskydd  även denna gång i spalten – det visar på hur mycket frågan berör er markägare just nu.

Stora arrangemang och tävlingar med många deltagare kan vara förbjudna eller kräva tillstånd om de sker på mark som är särskilt skyddad, som exempelvis naturreservat eller Natura 2000-område. Även utanför sådan särskilt skyddad mark anses dock stora arrangemang med över cirka 100 deltagare kunna vara skadliga för naturmiljön och kan därför behöva anmälas för samråd till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. 

I områden som är utpekade friluftsområden, med löparslingor eller elljusspår, krävs dock normalt inte samråd ens för stora arrangemang. Det är arrangören som ansvarar för att bedöma om samråd krävs och att i sådana fall göra anmälan. Du har därför ingen särskild skyldighet här som markägare.

I fråga om artskyddsreglernas tillämpning råder det väl lite high chaparral i Sverige just nu, efter att EU-domstolen under våren 2021 meddelade dom i det uppmärksammade målet ”Skydda skogen” och innan skärpningarna av de svenska reglerna har beslutats

I artskyddsförordningen anges att det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. I Sverige har detta förbud tolkats som att endast gälla arter som är hotade eller vars bevarandestatus riskerar att påverkas negativt, och därför inte arter av gynnsam bevarandestatus. Enligt EU-domstolen strider dock den svenska tolkningen mot EU:s direktiv om skydd av arter, eftersom artskyddet ska gälla även de arter som har nått upp till en gynnsam bevarandestatus. Förbuden ska gälla så fort en individ av en skyddad art påverkas av en verksamhet, och detta oavsett om den skyddade artens bevarandestatus är hotad eller gynnsam. 

En följd av detta blir att fler åtgärder som i Sverige har ansetts tillåtna kommer att bli förbjudna och då kräva dispens. I nuläget anger länsstyrelserna som exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter endast aktiva åtgärder såsom att exempelvis täcka platser där djur och växter lever med jord eller grus. Om så är fallet inför tävlingen kan den åtgärden därför kräva dispens av den som vill utföra den. 

Enligt miljöbalkens hänsynsregler gäller att en fastighetsägare eller en arrangör som vill arrangera en större tävling har ett långtgående ansvar för att ta fram den kunskap och det underlag som behövs i frågor som rör miljöförhållanden och åtgärdens betydelse för olika enskilda och allmänna intressen. I fråga om artskydd kan det från myndigheternas håll ställas krav på underlag som visar hur befintliga arter påverkas av tävlingen och vilka försiktighetsmått som kan minimera den negativa påverkan på människors hälsa och miljön. 

Med åren kommer vi att få fler vägledande rättsfall om hur EU:s direktiv om skydd av arter ska tolkas och då kommer det sannolikt att bli tydligare vilka störningar som generellt kan tolereras och vilka som inte kan det. I nuläget beror det på vem du frågar skulle jag tro – så fråga klokt!

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten