facebooktwittermail d

Arrendeutredningen är klar

Tomträtts- och arrendeutredningen överlämnade i dag sitt betänkande till Justitiedepartementet. I det nya förslaget får de komplicerade uppsägningsreglerna en enklare formulering. I övrigt föreslås både lättnader och skärpningar vad gäller Jordabalkens regler om jordbruksarrende.

Jordabalken är mer än 40 år gammal och en översyn av reglerna var därför efterfrågad från många håll.

– Nästan hälften av jordbruksmarken arrenderas idag och därför behövs regler som tillgodoser såväl markägares som arrendatorers intressen, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar.

Obillighetsprövning

Som ATL redan tidigare har avslöjat föreslår utredningen besittningsskydd på samtliga jordbruksarrendeupplåtelser, även ettåriga alltså och ännu kortare. Men samtidigt tar de bort arrendatorns möjlighet till så kallad obillighetsprövning.

Konkret innebär detta att det räcker att jordägaren uppger att han eller hon ska bruka marken själv för att arrendatorn måste lämna den arrenderade fastigheten när avtalstiden går ut.

Upp till fem år

– Det vi har ändrat från första förslaget i utredningen är att vi nu föreslår att man tar bort obillighetsrövningen på sidoarrenden upp till fem år, tidigare sade vi tre år. Det förenklar för jordägaren att få tillbaka marken, säger Lars-Göran Svensson, LRF Konsult och expert i arrendeutredningen.

I det nya förslaget ges också parterna möjlighet att ha en rörlig arrendeavgift, något som tidigare inte varit tillåtet.

Jämnas ut

Förslaget innebär att de stora skillnader som idag finns på både kostnads- och intäktssidan mellan olika år skulle kunna jämnas ut för de parter som så önskar.

Nu är det upp till Justitiedepartementet att besluta om betänkandet ska gå ut på remiss eller inte.