facebooktwittermail

Är verkligen min övervuxna och glesa stenrad en mur?

Länsstyrelsen anser att jag har tagit bort en stenmur på min fastighet. Jag har erbjudit handläggaren att komma ut på plats och reda ut frågan men något svar har jag aldrig fått. De vill ålägga mig att bygga en ny stenmur med en ca 100 meter lång sträckning, men det som länsstyrelsen anser vara en stenmur var verkligen ingen stenmur alls, bara en luckig och dåligt lagd stenrad övervuxen med gräs. Vad tror du om det? Med hopp om ett snart svar, Gunnar.

Hej Gunnar, och tack för att du skriver till mig med dina funderingar.

Det finns ett allmänt skydd i hela landet för sju olika naturtyper (biotoper) som anses vara värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller av andra skäl särskilt skyddsvärda: (1) alléer, (2) källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, (3) odlingsrösen i jordbruksmark, (4) pilevallar, (5) småvatten och våtmark i jordbruksmark, (6) stenmurar i jordbruksmark och (7) åkerholmar.

Detta så kallade generella biotopskydd innebär ett förbud för dig att bedriva verksamhet eller göra någonting som kan skada naturmiljön i dessa biotoper. Om du bryter mot förbudet riskerar du att länsstyrelsen polisanmäler dig för brott mot områdesskydd, och förelägger dig vid vite att återställa naturtypen.

Det är inte ovanligt att den som har tagit bort en radda stenar från åkern inte insett att det var en mur som omfattas av förbudet. Detta eftersom en vanlig uppfattning om hur en stenmur ska se ut kan skilja sig från definitionen av biotopen stenmur i lagen.

I lagen definieras biotopen stenmur som en uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig och långsträckt utformning i landskapet, normalt längre än den är bred, och normalt med mer än ett enkelt lager med stenar. Delvis hoprasade stenmurar där stenarna ligger i en linje, men på ett oordnat sätt, och där det mellan vissa stenar finns buskar/mindre träd kan också omfattas. Minst en sida av muren ska dessutom gränsa till jordbruksmark.

Det kan därför vara så att din stenmur omfattas av förbudet, men kanske inte. Det beror på hur det ser ut hos dig Gunnar. Begär att länsstyrelsen besöker dig för att titta på muren, och då särskilt på luckorna i muren.

De är inte skyldiga att upplysa dig om att de ska åka ut på ett platsbesök, däremot ska de föra anteckningar eller fotografera vad som har kommit fram vid besöket. Detta kan du sedan begära att få del av.

Om muren omfattas av förbudet kan du inge en ansökan om dispens från förbudet till länsstyrelsen. I sådana fall brukar de avvakta att förelägga dig om att återställa naturtypen till dess att frågan om dispens har avgjorts. Dispens får ges i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl, som exempelvis att du vill rationalisera ditt jordbruk. Enkelt i teorin, krångligt i praktiken.

Jag återkommer till frågan om jordbruksdispens i en spalt framöver. Håller tummarna för dig Gunnar, skriv gärna och berätta hur det gick!

Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult. Har du en fråga? Skicka den till juristen@atl.nu