facebooktwittermail d

Äntligen utredning om olagliga läger

Markägarens möjlighet att avhysa bärplockare som bosatt sig på ägorna är små, och lagstiftningen är föråldrad. Därför är det bra att en statlig utredning kommer till stånd, skriver Björn Galant, LRF:s expert på allemansrätt.

På hemväg från LRF Dalarnas stämma för tre år sedan besökte jag en markägare som återkommande hade haft problem med större ”bärplockarläger” på sin mark.

Cirka 150 personer bodde i lägret varje bärsäsong och den omfattande biltrafiken det fört med sig innebar att skogsbilvägen vi nu färdades på var totalt sönderkörd.

Vid lägerplatsen var blåbärsriset brunt och helt nedslitet. Längs skogsbilvägen fanns ”parkeringsfickor” för fordon och innanför dessa var presenningar uppspända runt toaletter. Bilmotorer, glas, bildäck, toapapper och plastpåsar låg utspridda överallt.

Lägerboende, massiv nedskräpning och grovt slitage på mark och miljö är givetvis inte allemansrätt, men ändå kan Polisen inte hjälpa markägaren att freda sin mark. Hur kan det komma sig?

Nedanstående punkter visar att verkligheten helt enkelt sprungit ifrån lagen i denna fråga:

* Massavisning finns inskriven i Ordningslagen. Polisen kan då efter egen bedömning avhysa stökiga grupper från en plats. Men Ordningslagen kan endast tillämpas i städer för att till exempel avhysa huliganer vid arenor.

* Kronofogden kan hjälpa markägaren att avhysa ett läger. Men då behövs ID-uppgifter på samtliga lägerboende som ska avhysas. Kronofogden kan inte samla in ID-uppgifter.

* Polisen meddelar att de inte kan hjälpa markägaren med att samla in uppgifter om identitet, trots att Polisen är den enda part som kan kräva att få se andra människors identitetshandlingar.

* För att få till stånd en avhysning behöver alltså markägaren själv besöka lägret, troligen på kvällstid eftersom det plockas bär dagtid, och be om plockarnas ID-handlingars för att sedan kunna avhysa dem.

* Om avhysning genomförs tar Kronofogden ut en avgift på 600 kronor per person. Lägret ovan innebär alltså en kostnad på 90 000 kronor.

* Kostnaden ska egentligen de som bor i lägret betala till Kronofogden, men eftersom de inte kan betala och saknar ”utmätningsbara tillgångar” så förs skulden över till markägaren.

Om den drabbade markägaren vore en hårt pressad mjölkbonde utan likvida medel så skulle alltså detta sluta med att Kronofogden började utmäta bondens tillhörigheter till dess att skulden var betald.

Nu gör Justitieminister Morgan Johansson det som alliansen inte klarade av under sina år vid makten.

Han tillsätter en utredning för att lösa de problem som uppkommer när olagliga läger bildas på privat och offentlig mark.

För det ska Morgan Johansson ha en eloge. Frågan är som man säger ”svår” då den inbegriper djup fattigdom, maktlösa och frustrerade markägare samt en hårt nedtrampad allemansrätt.

Björn Galant,
Expert allemansrätt LRF