facebooktwittermail d

Ändrat klimat - mer granbarkborre

En ny stor studie från SLU, visar att skogsägare troligen får räkna med mer skador från granbarkborre i framtidens klimat.

FOTO: ÅKE LINDELÖW SLU

Enligt studien ökar risken för angrepp under torra varma somrar och i samband med stormfällningar. Både stormar och torrperioder beräknas bli vanligare i ett förändrat klimat. Resultatet visar också att skadorna inte ökade ännu mer om det blev både torrt, varmt och stormfällning på samma gång.

Studien har genomförts av forskare i åtta olika europeiska länder från Italien till Sverige och innefattar 17 olika regioner.

Vill förutse

Syftet var att ta reda på vad som påverkar granbarkborreangreppen och hur. Detta för att bättre kunna förutse vad vi har att vänta oss i framtiden och för att möjligen hitta sätt att motverka angreppen.

Granbarkborren dödar miljontals träd under ett utbrott och räknas som den viktigaste skadeinsekten i Europa på äldre granskog.

Man har mätt hur stora volymer granskog som dödas av granbarkborren per år, och hur den mängden påverkades av torka, regn, stormfällning och mängden gran som dödats av granbarkborren föregående år.

Ökad risk

Resultaten visar en kraftigt ökad risk för skador under varma, torra somrar. Även lite nederbörd året innan ökar risken. Man tror att värmen påverkar genom att barkborren hinner med flera generationer och att torkstress gör att träden får nedsatt försvarsförmåga.

Stormfällningarna ökade mängden barkborrar genom att de förser insekten med gott om bra yngelmaterial.

Dock visade det sig att de år som följde efter stora angrepp, minskade angreppen igen. Det tror man beror på att det blir så stor konkurrens om bra platser att föröka sig på, att de lyckas sämre det året.

"För att minska risken för skador av granbarkborre i ett framtida klimat är det viktigt att bedriva en skogsskötsel som leder till vitala granbestånd som är motståndskraftiga mot stormfällningar och torkstress.", skriver man i kommentaren till studien. Den vetenskapliga artikeln som forskargruppen publicerat kan man läsa i sin helhet här.