facebooktwittermail

Än är inte sista ordet sagt om nyckelbiotoper

Det oklara rättsläget kring registrering av nyckelbiotoper talar för att den som funderar på att överklaga Skogsstyrelsens beslut just nu har bättre stöd än någonsin för att göra det, skriver ATLs jurist Lisa Kylenfelt.

FOTO: ATL

Hej Lisa Kylenfelt,

Skogsstyrelsen har sagt till mig att deras beslut att registrera nyckelbiotoper på min mark inte går att överklaga, eftersom bara beslut som får någon faktisk effekt går att överklaga. Kan det stämma? Och praktisk effekt då?

/Skeptisk

Hej Skeptisk, och tack för att du läser och skriver till spalten! Jag vet inte när i tiden du kan ha fått detta besked, men om du har fått det under de senaste två månaderna så talar i alla fall en del för att beskedet du har fått är fel.

Begreppet nyckelbiotop togs fram år 1990 av Skogsstyrelsen i samband med en inventering av särskilt värdefulla skogsområden. Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter.

I maj 2018 gav regeringen Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i syfte att identifiera, avgränsa och registrera nyckelbiotoper i hela landet. I juni 2019 beslutade dock regeringen, som ett led i januariavtalet, att Skogsstyrelsen skulle avveckla nyckelbiotopsinventeringen.

De som har försökt överklaga en registrering av nyckelbiotop har tidigare i flera fall gått bet i landets förvaltningsdomstolar. Detta då domstolarna menat att registreringen inte medför någon rättslig effekt för den enskilde. Domstolarna har därför tidigare kommit fram till att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper inte utgör överklagbara beslut.

Men så kom det två domar från underrätt som sa motsatsen. I februari 2020 meddelades en dom från Förvaltningsrätten i Jönköping, där domstolen konstaterade att en registrering kan överklagas då den får just praktisk effekt. I domen nämns både effekten av samrådsskyldighet med Skogsstyrelsen, och ekonomiska effekter vid avverkning på grund av marknadens egen certifiering som säger att nyckelbiotoper inte ska avverkas.

Domstolen fann dock inte skäl för att ändra Skogsstyrelsens beslut, och registreringen stod sig alltså.

Skicka in dina frågor till Fråga juristen!

Mejla till juristen@atl.nu.

Kort därefter samma månad kom sprängstoff från Förvaltningsrätten i Malmö: Registreringar kan överklagas, och utgör ett sådant ingrepp i äganderätten att handläggningen kräver stöd i lag eller liknande. Eftersom Skogsstyrelsen, som framgår ovan, enbart hade stöd i ett regeringsbeslut undanröjde domstolen därför de aktuella besluten om registrering.

Men, Skeptisk, en dom från förvaltningsrätt är inte vägledande, och Skogsstyrelsen överklagade naturligtvis domen från Förvaltningsrätten i Malmö med vändande post. I överklagandet menar Skogsstyrelsen att registreringen bara är en information till skogsägaren om var i skogen det finns höga naturvärden. Man uppger vidare att registreringen har stöd i lagen bland annat i Skogsstyrelsens instruktion, och framhåller att regeringen vid flera tillfällen gett Skogsstyrelsen i uppdrag att göra nationella inventeringar av nyckelbiotoper.

Målet ligger i skrivande stund i Kammarrätten i Göteborg och inväntar beslut om prövningstillstånd. Så än är inte sista ordet sagt, men den som funderar på saken har väl just nu bättre stöd än någonsin för sitt överklagande av Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotop.

Lisa Kylenfelt, Ludvig & Co