facebooktwittermail

Alternativ till glyfosat allt mer efterfrågat

Om glyfosat fasas ut – vad ska jag då använda i stället? För att svara på veckans fråga tar ATL:s expert Mattias Norrby bland annat hjälp av forskare på SLU.

Jag undrar över glyfosat eftersom det utreds och kan komma att förbjudas i hela EU. I mitt företag odlar jag en hel del vall och använder glyfosat vid vallbrott. Vad kan jag göra om glyfosat förbjuds idag? Vad ser man framför sig som alternativ till glyfosat om 5-10 år?

Bengt

Hej Bengt!

Din fråga är ytterst aktuell och intressant. Det finns inga enkla svar på sin fråga så vi beslöt oss för att både tillfråga en forskare och en försöksledare på Hushållningssällskapen.

Göran Bergkvist, forskare på institutionen för växtproduktionsekologi på SLU, svarar såhär:

Glyfosat har varit ett resurseffektivt hjälpmedel vid vallbrott under många år. Använt rätt har det också ansetts vara miljömässigt konkurrenskraftig jämfört med de alternativ som har stått till buds. Förbjuds glyfosat, utgår jag ifrån att kemiföretag runt om i världen förr eller senare kommer att presentera nya aktiva substanser, som det sedan blir forskningens uppgift att undersöka med avseende på effekter på omgivande miljö, hälsa och användbarhet. Utan glyfosat kan betalningsviljan öka för alternativ och det blir därmed mer intressant att utveckla dessa.

Forskningens styrs mycket av vad finansiärerna är intresserade att betala för. Det har under senare år forskats en hel del på odlingssystem med liten bearbetning, både för konventionell och ekologisk odling, eftersom problem med erosion, näringsläckage allmänt beroende av insatsmedel varit på agendan. Min egen avhandling från 2003, där jag presenterar ett odlingssystem för odling av höstsådda grödor i en bädd av vitklöver med endast en herbicidbehandling per år och liten insats av mineraliskt kväve, är ett tidigt exempel på detta. Denna odlingssystemforskning anknyter till problemet med vallbrott och väcker numer stort intresse bland bönder, forskare och forskningsfinansiärer. Ska dessa komplexa odlingssystem skötas utan glyfosat eller liknande totalbekämpningsmedel krävs än så länge en ökad resursinsats och därmed också en ökad betalningsvilja för produkterna. Det har hjälpt med ett hot om glyfosatförbud för att forskningen ska ta fart.

Ulrika Martinsson Dyrlund på Hushållningssällskapen, som är försöksledare för Sverigeförsöken som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar såhär:

För att lantbruket ska ha möjlighet att anpassa sig till en odling utan glyfosat har Hushållningssällskapet i Sverigeförsökens regi och växtskyddsrådet startat upp en ny försöksserie med fem försök runt om i landet där vi belyser frågan och utvärderar olika redskaps effekt vid vallbrott. Tanken är att vallbrott ska ske kemiskt och mekaniskt samt att vi ska studera effekten på fleråriga ogräs som till exempel kvickrot och skräppa samt vad effekten blir i efterföljande spannmåls gröda. Försöken har en tillämpad inriktning och ska kunna ge underlag och praktiska råd för att utvärdera möjligheterna till att klara vallbrott och fleråriga ogräs utan kemiska bekämpningsmedel eller med kemiska bekämpningsmedel som kan ersätta glyfosat.

Mattias Norrby

Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu