facebooktwittermail

Nio miljoner för 31 hektar naturreservat

31 hektar naturreservat gav 9 miljoner kronor till markägaren. Det är en intrångsersättning på drygt 290 000 kronor per hektar. Med stigande fastighetspriser och virkespriser blir ersättningarna högre.

De fem senaste åren har skogsmarkspriserna stigit med 13 procent i Sverige som helhet och med 16 procent i södra Sverige, enligt Ludvig & Co. Samtidigt har virkespriserna stigit det senaste året.

Det innebär att intrångsersättningarna till markägare har blivit högre.

– Jag har varit med om att bilda ett 80–tal nya eller utvidgade naturreservat under de senaste tio åren och ser hur priserna ökat, säger Johan Johnmark som är handläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Han har under våren skrivit avtal med en markägare i Helsingborgs kommun för att göra naturreservat av 31 hektar skog. Området består av blandskog med en hel del ädellövskog som är viktig bland annat för rovfåglar.

Fåglarna behöver rastställen när de förflyttar sig från södra till norra Europa, men i nordvästra Skåne är det mycket jordbruksmark, bebyggelse och logistikcenter och nästan ingen skog.

– Många hotade arter är beroende av lövskog och då blir ett sådant område som Tursköpsskogen viktigt att skydda, säger Johan Johnmark.

Arkivbild. FOTO: KLAS ANDERSSON

Skulle bli betesmark

Naturvärdena hade varit uppmärksammade länge, men det var när markägaren skickade in en avverkningsanmälan och ville använda området som betesmark som frågan om naturreservat blev aktuell.

Helsingborgs kommun ville att länsstyrelsen skulle försöka bilda ett naturreservat.

– Då kontaktade jag markägaren och lämnade ett erbjudande. Han bestämde sig snabbt och tackade ja, säger Johan Johnmark.

Markägare ska få ersättning enligt marknadsvärdet, plus 25 procent, och länsstyrelsen tar in en oberoende värderare för värderingen. För det aktuella området betydde det 9 miljoner kronor för 31 hektar.

När en markägare ska komma överens med staten om intrångsersättning har denne rätt till vissa ombudskostnader som staten betalar.

Dag Magnusson på Skånegårdar var ombud för markägaren, och han tycker att länsstyrelsen – i alla fall i Skåne – blivit bättre de senaste åren på att ge skälig intrångsersättning.

– Man följer marknaden bättre och bruttovärderingarna är mer korrekta, säger han.

Ofta fortsätter den enskilde att äga marken. Det vill också många göra. Men då blir det ett avdrag i intrångsersättningen för att man behåller ägandet.

LÄS OCKSÅ: Han får 67 miljoner för reservatet

Dag Magnusson, mäklare Skånegårdar.

Granska värderingen

Dag Magnusson tycker att markägare ska vara observanta på värderingen på exempelvis jakten. Den värderas ofta för högt och man tar inte hänsyn till att det kan vara svårare att jaga i ett naturreservat med många besökare. Han tycker att man ska göra en noggrann granskning av värderingen.

– Ofta går det att förhandla med länsstyrelsen. Men det beror också på hur angelägna myndigheterna är att skydda marken, säger Dag Magnusson.

För 2021 har länsstyrelsen i Skåne 40 miljoner kronor för bildande av naturreservat.

ATL har varit i kontakt med markägaren men han vill inte kommentera avtalet med länsstyrelsen.

Fakta: Fastighetspriser

För Skåne, Halland och Blekinge låg skogsfastighetspriset 2020 på 778 kronor per skogskubikmeter. I området fick köparen i genomsnitt 23 hektar för 3 miljoner kronor, vilket ger ett hektarpris på i genomsnitt drygt 130400 kronor.

De större bolagsaffärerna ingår inte i statistiken.

Vid intrångsersättning ges marknadsvärde plus 25 procent. Det innebär att vid bildande av naturreservat blir hektarpriset högre, i genomsnitt drygt 163000 kronor per hektar i sydligaste delarna av Sverige.

Källa: Ludvig & Co, Naturvårdsverket

I takt med att skogs- och fastighetspriserna stiger följer intrångsersättningen upp när nya reservat ska bildas. FOTO: CECILIA PERSSON

Fakta: Naturreservat

År 2020 bildades 131 nya naturreservat i Sverige med en total area på 160 000 hektar. De största arealerna tillkom i Skåne där ett stort marint reservat bildades.

Största ökningen av landareal skedde i Norrbotten.

Totalt finns drygt 5200 naturreservat med en sammanlagd yta på drygt 5 miljoner hektar. Cirka 75 procent av arealen utgörs av naturreservat i fjällvärlden.

2021 finns 1,68 miljarder kronor för skydd av värdefull natur. Det är en ökning med 810 miljoner kronor jämfört med ifjol. Cirka 89 procent av anslaget, eller nästan 1,5 miljarder kronor, går till markägare som ersättning.

Marken i ett naturreservat kan ägas privat eller av det allmänna. Staten dominerar som ägare av mark i större reservat, medan det privata ägandet är som störst i små områden.

Källa: Naturvårdsverket.