facebooktwittermail d

Allmänhetens rätt till miljöinformation starkare än företagshemligheter

EUs lagstiftning kring allmänhetens rätt till insyn i miljöpåverkande verksamheter smäller högre än företags rätt till kommersiella hemligheter, slår EU-domstolen fast.

I Sverige är frågan om allmänhetens rätt att hålla sig informerad, och involverad, i miljöfrågor aktuell bland annat i diskussionen kring att Skogsstyrelsen lägger ut avverkningsanmälningar på internet. Att jakt på varg åter är möjligt att överklaga till förvaltningsdomstol är kopplat till samma lagrum.

Att den rätten är stark bekräftas av två utslag i EU-domstolen. Det handlar om miljöorganisationer som begärt ut handlingar i ärenden om marknadsgodkännande av växtskyddsmedel. I båda fallen hölls vissa dokument tillbaka, i det ena med hänvisning till att de innehöll uppgifter som kan betraktas som företagshemligheter, som medlets kemiska uppbyggnad och tillverkningsprocess.

I det ena fallet överklagade miljöorganisationerna det ursprungliga beslutet, och i det andra gjorde ett av de företag som sökte marknadsgodkännande det, och det blev till slut upp till EU-domstolen att avgöra. Domstolen konstaterar först att allmänhetens rätt till information om "utsläpp i miljön", som det formuleras i lagen, omfattar effekterna av användning av bekämpningsmedel. Att hävda att det bara gäller industriutsläpp håller inte.

Med det fastslaget drar domstolen slutsatsen att företagshemligheter inte är anledning nog att neka allmänheten tillgång till den sortens information.