facebooktwittermail d

Alliansen kör över regeringen i skogspolitiken

Dödläget måste brytas. Vi ställer fyra krav på åtgärder.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar och skogsnäringen är mycket betydelsefull för Sveriges ekonomi. Skogen är också central för klimatet och för den biologiska mångfalden.

I dag har allt för många skogsägare svårt att bruka sin skog på grund av regler som begränsar äganderätten. Samtidigt har vi en handlingsförlamad regering som inte kan komma överens i viktiga frågor. På initiativ av Alliansen kör Riksdagen i dag över regeringen för att stärka skogsägarnas rättigheter och därmed landets skogsbruk.

Vi ser med oro hur äganderätten försvagas genom myndigheters agerande och med regeringens förda politik. Principen om frihet under ansvar, som länge har varit vägledande i svenskt skogsbruk, överges sakta men säkert.

De stora värden som finns i den svenska skogen har skapats tack vare äganderätten. Sveriges 330 000 enskilda skogsägare arbetar dagligen med att bruka den skog som bidragit till Sveriges rikedom i generationer.

Att man vårdar det man äger speglas också i den svenska skogens utveckling. Under de senaste hundra åren har virkesförrådet nästintill fördubblats, samtidigt som avverkningen har fördubblats. Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och trävaror. Den positionen har vi inte nått av en slump; det är resultatet av hårt arbete som landets skogsbrukare har utfört under lång tid.

Den svenska skogen mår bäst av att även fortsatt vårdas enligt principen om frihet under ansvar. Äganderätten är en grundläggande förutsättning för skogsägarnas möjlighet att ta det ansvar för att skydda värdefulla miljöer som också förväntas av dem.

Dessvärre leder dagens regelverk till otydlighet som försvårar för skogsägarna att effektivt och ansvarsfullt bedriva sitt skogsbruk. Regeringen har inte kunnat enas om en väg framåt vilket gör att riksdagen i dag, på initiativ av Alliansen, röstar igenom en rad förslag som syftar till att värna det ansvarsfulla skogsbrukets långsiktiga förutsättningar.

Riksdagen enas i dag, på initiativ av Alliansen, om följande beslut:

Stärk incitamenten för hållbart skogsbruk. Om vi ska ha ett långsiktigt hållbart skogsbruk måste det finnas incitament att bevara den biologiska mångfalden. Tyvärr straffas i stället många av de skogsägare som bedriver ett skogsbruk med hög miljöhänsyn genom att de inte tillåts genomföra planerade avverkningar. Vi kräver att lagstiftningen ses över.

Fungerande ersättning. I de fall där det finns ett behov av att formellt skydda skogen måste det även finnas fungerande ersättningsmodeller. Annars riskerar familjers livslånga investeringar gå förlorade. Därför kräver vi en översyn av ersättningsmodeller vid skydd av skog.

Se över artskyddsförordningen. Regelverket för att skydda vissa växt- och djurarter, artskyddsförordningen, är svår att tillämpa i skogsbruket - vilket både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket påpekat för regeringen. Trots att det har gått snart två år har ingenting hänt från regeringen sida. Därför kräver vi nu att artskyddsförordningen ses över för att säkerställa att den går att tillämpa på ett rättssäkert sätt i svenskt skogsbruk.

Lös problemen med nyckelbiotoperna. Många skogsägare hindras från att avverka skog med hänvisning till nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden. Klassificeringen av nyckelbiotoper är en olycklig gråzon som inte tar hänsyn till de olika regionala förutsättningarna i landet. I praktiken innebär nyckelbiotopsklassning ett avverkningsförbud eftersom inga sågverk köper virket. Alliansen vill därför att regeringen verkar för att klassificeringen av nyckelbiotoperna görs om, till en mer rättssäker och effektiv modell.

Skogen ger jobb och skatteintäkter och utgör en väsentlig del i vår handel med andra länder. Skogen är avgörande för att minska klimatutsläppen och för att värna den biologiska mångfalden. Vi måste slå vakt om det svenska skogsbruket och dess möjligheter att fortsatt bidra till svensk tillväxt, välfärd och miljö. Sverige behöver en ny Alliansregering som värnar det svenska skogsbruket och respekterar äganderätten. Regeringen gör idag motsatsen.

Maria Malmer Stenergard (M)

gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

Kristina Yngwe (C)

vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

Lars Tysklind (L)

ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Magnus Oscarsson (KD)

ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet