facebooktwittermail d

Replik: ”Älgen är inte enda orsaken”

Markägarintresset behöver stärkas i viltförvaltningsdelegationerna, skriver LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

”Markägarintresset behöver stärkas i viltförvaltningsdelegationerna”, skriver Paul Christensson. FOTO: KRISTOFFER SAHLEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Med anledning av Sverker Lindens bredsida mot mig och LRF skogsägarna så vill jag bemöta följande:

”I stället föreslår LRF Skogsägarna och dess ordförande Paul Christensson att jakträtten kollektiviseras genom att älgförvaltningsgrupperna får utökat mandat och att fler klövviltsarter dras in i den statliga planhushållningen”

Det vi har gjort är att tillsammans med övriga aktörer i skogsbruket gjort en genomlysning av 10 år med svensk älgförvaltning, hela rapporten kan ni läsa här.

Där framgår hur utvecklingen varit de senast åren och målsättningarna för minskade skador på skogen eller minskade trafikolyckor beroende på klövvilt inte nås. Vi ser att älgen inte är den enda orsaken utan i stora delar av landet är det samlade klövvilttrycket som är problemet.

Vi har i rapporten tagit fram ett antal förslag på hur vi kan möta denna problematik. Vi har inte föreslagit någon ”kollektivisering ” eller ”planhushållning” däremot har vi sagt att: ”Inom älgförvaltningen ska den samlade effekten av alla klövviltsarter på ett tydligare sätt än idag beaktas”. Vilket jag menar är något helt annat.

I rapporten finns ett antal andra förslag. Några exempel som jag vill lyfta är:

• Jaktlagstiftningen behöver ses över för att i större utsträckning beakta konsekvenserna av viltstammarna.

• Älgförvaltningssystemet behöver ses över att ge bättre förutsättningar att styra mot målen. Förvaltningen behöver även inkludera kronhjort.

• Markägarintresset behöver stärkas i viltförvaltningsdelegationerna.

• Ståndortsanpassning inom skogsbruket bör säkerställas, främst för tall och RASE-arterna.

• Markägare bör ges starkare skydd mot skada genom anpassning av viltstammarna och skyddsjakt.

När det gäller vem eller vilka som företräder LRF kan jag bara ödmjukt säga att vi har en demokratisk organisation där vi som är förtroendevalda prövas i val varje år. Samtliga medlemmar har också motionsrätt där alla kloka förslag behandlas av ombuden på våra stämmor.