facebooktwittermail d

Älgar betar sönder skog i norr

Älgskadorna i ungskog i norra Sverige varierar stort, visar Skogsstyrelsens analys av årets inventeringar.

Skogsstyrelsen har inventerat älgskador i ungskog inom alla älgförvaltningsområden i norra Sverige på uppdrag av skogsbruket och länsstyrelsen. Något som oroar skogsstyrelsen är vissa områden i Norrbotten där älgarna orsakar allvarliga skador år efter år, till exempel trakten kring Arjeplog.

- Där har problem med att föryngra skogen i kombination med flera års svåra älgskador lett till att tusentals hektar skog måste omplanteras, säger Bo Leijon, regionalt ansvarig för skog- och viltfrågor på Skogsstyrelsen, i ett pressutskick.

Det är viktigt att bryta den här utvecklingen med färska skador på 13 procent av ungtallarna den senaste vintern, menar Skogsstyrelsen. Norra kustlandet, från Råneå mot Haparanda, fick allvarliga älgbetesskador i vintras med 20 procent färska skador medan södra kustlandet inte är lika utsatt.

- I de stora områden där skadorna är höga, så bedömer vi att älgstammen inte är i balans med mängden foder. Vi vet också sedan tidigare att snödjupet kan styra var älgarna samlas och betar på ungskog på vintern, säger Bo Leijon.

I Västerbotten är läget bättre vid kusten, medan inlandet har fått större skador. Där uppmätte man dubbelt så höga skadenivåer jämfört med vintern 2013/2014. De färska skadorna på ungskog ligger nu på mellan sex och sju procent.

Även i Jämtlands län och Västernorrlands län ser man stora skillnader när det gäller älgskadorna. De varierar mellan sex och 23 procent. Mest skador finns i västra Jämtland.

- Det är bitvis ganska tallfattiga trakter där ungskogen inte klarar av rådande betestryck och där snödjupet dessutom kan styra var älgarna samlas vintertid och betar på tallungskog, säger Bo Leijon.

Skogsstyrelsen tar inte ställning kring hur jakten ska bedrivas inom enskilda områden, men menar att man inte ska detaljreglera jakten så att avskjutningsmålen blir svåra att nå.