Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 december

  Högre mjölkpriser ökar jordbrukets produktionsvärde

  Det svenska jordbrukets produktionsvärde väntas öka med 5 procent under 2017. Stigande mjölkpriser är en bidragande orsak till ökningen, enligt en prognos från Jordbruksverket.

  Värdet av vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen väntas öka med 3 respektive 9 procent i år. Även kostnaderna uppskattas öka, men inte lika mycket som produktionsvärdet, vilket bidrar till att helhetsresultatet för jordbrukssektorn förbättras.

  LÄS ÄVEN: Ny vd: Sydgrönt kommer att fortsätta växa

  – 2017 har varit ett år när priserna på mjölk återhämtade sig. På många håll blev förhållandena vid skördearbetet besvärliga med mycket regn. Ändå kan vi nu se att skördarna för både spannmål och oljefröer blev goda. Detta sammantaget medför att nettoresultatet för jordbruket blivit bättre än under senare år, säger Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket.

  Står för en femtedel

  Värdet av mjölkproduktionen står för nästan en femtedel av jordbrukssektorns produktionsvärde där avräkningspriset för mjölken spelar en stor roll för det totala produktionsvärdet. Under 2017 förväntas mjölkpriset stiga med 25 procent, en ökning på runt 75 öre per kilo, samtidigt som produktionen av mjölk minskar med drygt 2 procent. Sammantaget väntas värdet av mjölkproduktionen öka med drygt 21 procent, 1,9 miljarder kronor, vilket starkt bidrar till det ökade produktionsvärdet i jordbruket.

  PREMIUM: Ekogödsel från bottenslam snart verklighet

  Årets spannmålsskörd uppskattas till 5,9 miljoner ton, en ökning med 9 procent från 2016. Spannmålspriserna väntas bli något lägre för skördeåret 2017/2018 jämfört med 2016/2017. Skörden av raps och rybs uppskattas öka med 43 procent jämfört med 2016. Skörden ligger 19 procent över femårsgenomsnittet och ökningen förklaras av ökad odlingsareal av höstraps. Även för raps och rybs förväntas priserna sjunka.

  Stabilt för nöt

  För nötkreatur bedöms priserna vara stabila medan slakten ökar svagt. Slakten av grisar uppskattas öka medan priserna förväntas sjunka. Totalt bedöms produktionsvärdet för nötkreatur och grisar öka något.

  PREMIUM: Hänsyn dyrt för små skogsägare

  Kostnaderna för insatsvaror och tjänster väntas öka med 2 procent – det är främst kostnader för foder och energi ökar. Jordbrukets produktionsvärde förväntas dock öka mer än kostnaderna vilket leder till att det ekonomiska resultatet för jordbruket som helhet förbättras. Den så kallade faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrenden, räntor, eget arbete och eget kapital, beräknas öka med 13 procent.

  FOTNOT: Prognosen bygger på preliminära skördar för 2017 samt prognoser för slakt, mjölkinvägning och prisutveckling. Kostnadsberäkningarna bygger på prognoser för prisutvecklingen och uppskattade volymförändringar.

  Till toppen